Гурткова робота

Положення про гурткову роботу в «комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 116» КМР
Загальні положення
1.1. Гурткова робота в  закладі дошкільної освіти  №116 є додатковою безоплатною та платною (відповідно документів) організованою формою  освітнього процесу.
1.2.Положення про гурткову роботу розглядається і схвалюється педагогічною радою, затверджується наказом по закладу.
Мета гурткової роботи
2.1.Мета гурткової роботи:
- виявлення,підтримка,розвиток обдарованості,природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку;
- забезпечення персонального шляху реалізації особистісного потенціалу вихованців;
- проектування індивідуального освітнього маршруту дитини;
- розширення реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти за кількома пріоритетними напрямами освітньої діяльності;
- реалізація варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти;
- організація діяльності  закладу дошкільної освіти, що відповідає сучасним вимогам суспільства;
Основні завдання і форми гурткової роботи
3.1.Завдання гурткової роботи:
- дослідження освітньої ситуації в закладі;
- аналіз природних нахилів, здібностей,обдарованості вихованців закладу;
- вивчення та реалізація запитів ,соціальних замовлень батьків;
- облаштування предметно-розвивального середовища для здійснення гурткової роботи,ефективної організації життєдіяльності дітей;
- аналіз підвищення якості освіти засобами організації гурткової роботи;
3.2.Основні форми гурткової роботи:
- різновиди форм освітнього процесу з дітьми дошкільного віку ( спеціальні заняття,інтегрована освітні діяльність,ігри,самостійна творчість та індивідуальна робота)
- участь вихованців у заходах районного міського рівня відповідно до профільного спрямування гуртків;
- взаємодія  з батьками;
Організація гурткової роботи
4.1.Гурткова робота здійснюється на базі групових кімнат дошкільного закладу
4.2.Освітня діяльність в рамках реалізації гурткової роботи здійснюється під час організації життєдіяльності дітей в груповому приміщенні,спортивній та музичній залах.
4.3.У приміщенні, в якому здійснюється гурткова робота,створюється відповідне предметно-розвивальне середовище.
4.4.Зміст гурткової роботи відображають у річному та календарних планах,узгоджуючи з завданнями Базового компоненту дошкільної освіти.
4.5.Діти,охоплені гуртковою роботою,проявляють добровільне бажання брати участь в освітній діяльності.
4.6.Гурткова робота проводиться відповідно до програми ,плану гуртка.
4.7.Час та періодичність проведення різних видів освітньої діяльності в рамках гурткової роботи визначається розкладом роботи групи.
4.8.Наповнюваність груп для гурткової роботи встановлюється відповідно до норм методичних рекомендацій ,залежно від спрямування гуртка та можливостей організації освітнього процесу.
4.9.Діяльність гуртків в групах здійснюється на безоплатній основі, в групових кімнатах та на платній основі згідно відповідних документів в окремому приміщенні.
4.10.Ефективність діяльності гуртка оцінюється за результатами контролю,моніторинговими даними.
4.11.Керівники гуртків звітують про перебіг гурткової роботи перед педагогічним колективом ,батьками.
4.12.Керівник  закладу  звітує про результати та досягнення гурткової роботи під час звітування керівника про роботу закладу(відповідно до наказу МОНУ від23.03.2005р. №178)
Права та обов’язки педагога,який здійснює гурткову роботу
5.1.Педагог,який здійснює гурткову роботу, зобов’язаний:
- планувати,організовувати та здійснювати освітню,організаційно-масову роботу гуртка;
- здійснювати набір вихованців до гуртка на основі їхніх інтересів та потреб,забезпечувати збереження контингенту,обираючи індивідуальні маршрути розвитку дітей;
- виявляти здібності дітей і сприяти їх розвитку;
- надавати вихованцям практичну допомогу в оволодінні вміннями та навичками з обраного виду діяльності;
- створювати безпечні умови для реалізації освітньої діяльності;
- обирати ефективні форми,методи та засоби  освітньої роботи;
- надавати кваліфіковану консультаційну та практичну допомогу батькам дітей,охоплених гуртковою роботою;
- брати участь у роботі педагогічної ради закладу;
- виконувати посадові інструкції,інструкції з охорони праці,правила внутрішнього розпорядку КДНЗ та ті,які регламентують діяльність дошкільного закладу;
- постійно підвищувати свій професійний рівень,займатися самоосвітою;
- вести необхідну документацію встановленої форми та забезпечувати належне її зберігання;
- забезпечувати збереження обладнання ,устаткування,інвентарю;
5.2.Педагог ,що здійснює гурткову роботу,має право:
- використовувати методики навчання і виховання,програми та посібники відповідно до напрямку роботи гуртка;
- вносити пропозиції до плану роботи закладу;
- брати участь у створенні відповідних умов для здійснення гурткової роботи;
- брати участь у засіданнях методичних об єднань та науково-методичнихзаходах;
- поширювати досвід роботи дошкільного закладу з гурткової роботи у методичних заходах різних рівнів; публічно презентувати педагогічні ідеї,авторські напрацювання щодо організації гурткової роботи;
Документація
6.1Документи,що регулюють діяльність гуртка:
- статут КЗ»ДНЗ (ясла-садок) №116 КМР;
- наказ про організацію гурткової роботи в ЗДО № 116;
- положення про організацію гурткової роботи ;
- робоча навчальна програма гуртка;
- план роботи гуртка на навчальний рік;
- розклад занять;
- список дітей,охоплених гуртковою роботою;
- матеріали контролю за якістю та результативністю гурткової роботи;
-  звітні матеріали гурткової роботи (за підсумками роботи – на 1.06)